مد مبالغه، مد تبرئه، مد تعظیl

اسباب مد به دو دسته تقسیم می شود: سب لفظی و سبب معنوی.

بر اساس سبب لفظی و معنوی، انواع مد وجود دارد. سبب های لفظی شامل همزه، سکون و تشدید می باشد. سبب معنوی در معنای کلمه نهفته است و در ظاهر کلمه وجود ندارد. این سبب در گویش زبان عرب، سببی قوی است ولی در قرائت قرآن کاربرد چندانی ندارد. مقصود از مدی که به سبب معنوی پدید می آید، مبالغه در نفی است لذا به آن مد مبالغه می گویند. مد مبالغه بر دو نوع مد تعظیم و مد تبرئه می باشد. مد تعظیم برای عبارت تهلیل و مد تبرئه برای لا و یا مای نافیه مورد استفاده قرار می گیرد. شدت و مدت صوت از ابزارهای بیانی این مدود معنوی می باشند و با آکسان های کلمی، جمله و لحنی ارتباط مستقیم دارند. هدف از اجرای این مدود، افزایش نفوذ کلام، بیان احساسات کلام و توجه بیشتر به معنا می باشد.


تعداد بازدید: 214