مراتب لحنی به صور ذیل می باشد:

مراتب لحنی به صور ذیل می باشد:

الف): تقلید              ۱ –  مطلق

                           ۲ – نسبی (معادل تلحین تقلیدی)

ب): تألیف

ج): تلحین             ۱ – تقلیدی

                         ۲ – تألیفی

                         ۳ – تدوینی


تعداد بازدید: 541