مسئله ای در باب قدرت تنغیم

اجرای نغمات به معنی دانستن موسیقی نیست. در موسیقی کیفیت ترکیب اصوات بررسی می شود. کسیکه از ابزارهای آهنگ سازی در تنغیم استفاده می کند، درک بیشتری از تنغیم پیدا می کند.


تعداد بازدید: 70