معنی لحن

در میان متخصص فن خوانندگی، به کیفیت صداپردازی و کیفیت قرائت کلمات و اداء، اصطلاحاً عنوان لحن گفته می شود.


تعداد بازدید: 128