مفاجئات لحنی

اجرای کارهای غیرقابل پیش بینی در مباحث لحنی را مفاجئات لحنی می گویند. مفاجئات در مورد نحوه کاربری نغمات موسیقایی می باشد. اگر همه کارهای لحنی قابل پیش بینی باشد، تلاوت یکنواخت شده و تازگی نخواهد داشت.


تعداد بازدید: 347