مفهوم بصمه در تلاوت

اجرای بعضی از نغمات به واسطه فرم و شکل خاص اجرای آنها به اسم افراد ثبت شده است. مثلاً در اجرای مقامات اثرکرد یا کرد، فرم خاصی از اجرای این دو نوع نغمه به اسم استاد محمود رمضان شناخته می شود فلذا زمانیکه کسی آن فرم و حالت خاص را اجرا کند، می گویند از محمود رمضان تقلید کرده و یا مثل او می خواند. بهتر است برای اینکه اجرای نغمه و یا تکنیک و … را در تملک خود در آوریم، مطابق ذائقه و فکر موسیقایی خود آن را اجرا نماییم و آن نغمه را برای خود کنیم. در واقع باید طوری عمل کرد که اجرای نغمه به مالکیت خود فرد در آید.


تعداد بازدید: 38