مقام عزال

مقام عُزّال یکی مقامات مرکب مقام حجاز بوده و متشکل از جنس حجاز و بیات می باشد.


تعداد بازدید: 826