مهمترین وظیفه لحن

یکی از وظایف مهم لحن که بنا بر نظر برخی تنها و اصلی ترین وظیفه لحن شمرده شده است، انتقال مفاهیم می باشد.


تعداد بازدید: 457