موارد مهم شناخت پاساژ صوت

تغییر طنین صدا، افت شدت صدا و بهم ریختگی در کوک صدا از موارد مهم شناخت پاساژ صوت می باشد. معمولاً انتقال از درجه اول به درجه پنجم و هشتم هر ملودی از موارد شایع پاساژ صوت می باشد. همچنین اجرای فن طباق نیز یکی از مصادیق پاساژ صوت می باشد زیرا جنس صوتی تنور به جنس صوتی باریتون یا باس منتقل می گردد.


تعداد بازدید: 65