موسیقی برنامه ای

هرکار موسیقایی که از قبل تنظیم شود را موسیقی برنامه ای می گویند. موسیقی برنامه ای دارای چهار ویژگی مهم است:

الف): نشان دادن یک مهارت یا موضوع خاص صوتی یا موسیقایی

ب): تسلط زیاد در اجرا

ج): تقویت جنبه های آهنگ سازی

د): داشتن بیان هنری


تعداد بازدید: 67