نحوه کاربری نغمات در قرائت

به لحاظ کاربری نغمات در قرائت قرآن، نغمات به سه دسته تقسیم می شود:

الف): جنبه بین المللی با رعایت کلیه اصول و قواعد

ب): جنبه منطقه ای یا محلی که تحت عنوان نغمات مقامی شناخته می شود

ج): جنبه سنتی


تعداد بازدید: 122