نشاز

جمع کردن و ترکیب دو یا چند نغمه که احساس تنافر و ناهماهنگی را در ذهن شنونده ایجاد کند.


تعداد بازدید: 443