نقاط طلایی تنغیمی ردیف

در هر ردیفی نقاط طلایی ای وجود دارد که قدرت تنغیم آن ردیف در آن نمود پیدا می کند. لازم است ابتدا قسمت های طلایی یک ردیف را شناخته شود و تنها کسی می تواند در ردیف، طراحی و ملودی سازی کند که نقاط طلایی ردیف را بشناسد و لذا کسانی که تقلید می کنند چون نقاط طلایی را نمی شناسد نمی توانند به یکباره ملودی سازی کنند.


تعداد بازدید: 252