نكات تلاوت

با تقليد است كه چيدمان و نظم موسيقايي (رديف) تلاوت داراي قالب و شيوه اي مشخص مي شود.


تعداد بازدید: 352