نکات تلاوت

صدای کودکانه و همراه با اوج قبل از بلوغ ممکن است پس از بلوغ دچار محدودیت هایی از نظر مساحت و انعطاف شود.


تعداد بازدید: 402