نکات منتخب آموزشی جلسه استاد حنیفی – 4 خرداد ماه

1 – حذف لرزش های در صدا برای ارتقاء کیفیت اجرا لازم و ضروری است.
2 – رعایت اصول تمامیت حُسنی باید در تلاوت مورد نظر قرار گیرد.
3 – از اصول اقراء قرآن، ترویج زیباخوانی و زیباخواندن برای مردم است.
4 – افراد خوش صدا باید مروج فن اقراء باشند. یکی از بهترین مواضع ترویج اقراء، قرائت نماز است.
5 – رفع خروجها و ناکوکی ها از مهمترین مسائل کیفی در اجرای الحان است.
6 – رعایت فراگیری مسائل تجویدی بر یادگیری مسائل لحنی ارجحیت دارد.
7 – برای تثبیت مهارتها و ارتقاء کیفیت کار باید تمرینات روزانه داشت. تمرین از لوازم مهم تلاوت است.
8 – لازم است برای افزایش جذابیت، تعداد تحریرها در کل تلاوت بیشتر شده و بجا استفاده شود.
9 – کلمات پایانی باید به زیبایی و با جذابیت اجرا شوند.
10 – اجرای جملات لحنی باید با طمآنینه و آرامش باشد.
11 – مدهای منفصل از طریق شاطبیه و از طریق ذرعان و فیل به طول خوانده می شود.
12 – مدهای منفصل از ظرفیتهای مهم تنغیم به شمار می روند.
13 – پرده صدا باید پرده ای باشد که تکلف و زور در اجرای آن وجود نداشته باشد.
14 – تحرک کلماتی که دارای ظرفیت تنغیمی کمتری هستند باید در تمرینات مورد دقت قرار گیرند مانند کلمه الارض – نفسه – لتعجل به و …


تعداد بازدید: 266