نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۱۰/۲۴

صدای خیشومی به چهار کیفیت است:

الف): صدای غنه: صوتی است که صدا هم از دهان و هم از بینی به صورت همزمان شنیده شود (به نقل از فارابی).

ب): صدای خنه: صوتی است که صدا با حجم زیاد از بینی خارج می شود و صدای نامطبوع محسوب می شود

ج): صوت الزَّم: که صدایی است که به طور کامل از بینی شنیده می شود ولی دارای شدت نیست.

د): صوت انفمی: که صدایی که صدا به طور مستمر میان خیشوم و دهان درحال جابجایی است و این مسئله موجب زیبایی و لطافت در اجرا می گردد.

 

🔶 مطرح شده در کارگاه هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۲۴
✏️ محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 28