نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت ۱۳۹۹/۵/۱

💠 نکته ای از کارگاه تخصصی هنر تلاوت

در پیشرفت مهارتهای لحنی چهار عامل نقش اساسی دارد که باید همواره به آن توجه شود:
الف): مساحت صدا – عدم توجه به میزان و اندازه مساحت صدا موجب کاهش توانمندی موسیقایی و محدود شدن صدا در اجرای بعضی از نغمات می گردد.
ب): انعطاف صدا – عدم توجه به این موضوع موجب عدم کسب توانمندی در سرعت و نحوه جابجایی درجات صدا بر اساس میزان مساحت صدا می گردد. ضعف در انعطاف صدا موجب کاهش تحرک موسیقایی می گردد. کاهش تحرک موسیقایی نیز موجب کاهش کیفیت تنغیم می گردد.
ج): تحریر – عدم توجه به این موضوع موجب عدم رشد جلوه های موسیقایی ملودی می شود. تحریرها در یک دسته بندی کلی به دو دسته تحریرهای ملودیک و غیرملودیک تقسیم می شوند که تحریرهای غیرملودیک جنبه زینت دادن به ملودی و تحریرهای ملودیک نقش اساسی در کیفیت نغمه پردازی دارند.
د): طول نفس – عدم داشتن مهارت کافی در طول نفس موجب کاهش توانمندی های موسیقایی و صوتی می شود زیرا میزان اکسیژن ذخیره شده در ششها به منزله نیروی لازم برای انجام موارد فوق الذکر می باشد. فعالیتها و جنب و جوش های موسیقایی نیازمند نفس مناسب می باشد.

 

🌕 مطرح شده در کارگاه تخصصی هنر تلاوت روز چهارشنبه مورخ ۹۹/۵/۱
✏️ محمدکاکاوند

****

ملحوظه من فن التلاوه المتخصص

تلعب أربعه عوامل دورًا رئیسیًا فی تطویر المهارات النغمیه التی یجب دائمًا أخذها فی الاعتبار:
أ): منطقه الصوت – عدم الالتفات إلى مقدار وحجم منطقه الصوت یقلل من القدره الموسیقیه ویحد من الصوت فی أداء بعض الألحان.
ب) مرونه الصوت – عدم الاهتمام بهذه المشکله یؤدی إلى عدم القدره على اکتساب السرعه وکیفیه تحریک درجات الصوت بناءً على منطقه الصوت. یقلل ضعف مرونه الصوت من التنقل الموسیقی. یقلل أیضًا التنقل الموسیقی المنخفض من جوده التسجیل.
ج) الکتابه – عدم الالتفات إلى هذه المسأله یؤدی إلى عدم نمو التأثیرات الموسیقیه اللحنیه. بشکل عام ، تنقسم الکتابات إلى فئتین: الکتابات اللحنیه وغیر اللحنیه ، والکتابات غیر اللحنیه لها جانب من تجمیل اللحن وتلعب الکتابات اللحنیه دورًا أساسیًا فی جوده اللحن.
د): طول التنفس – قله المهارات الکافیه أثناء التنفس یقلل من القدرات الموسیقیه والصوتیه لأن کمیه الأکسجین المخزنه فی الرئتین هی القوه اللازمه للقیام بما سبق. تتطلب الأنشطه والأنشطه الموسیقیه التنفس المناسب.

قدمت فی الورشه المتخصصه بفن التلاوه یوم الأربعاء ۱/۵/۹۹
محمدکاکاوند


تعداد بازدید: 62