نکته ای در خصوص تنفس

در هنگام تنفس، نباید عضلات بدن را منقبض کرد چون اینکار باعث ایجاد خلل در تنفس صحیح خواهد شد. تنفس اشتباه باعث ایجاد مشکل در شفافیت تحریرها و کنترل آنها خواهد شد. ایجاد خش صدا شایع ترین مشکل شیوه تنفس اشتباه می باشد.


تعداد بازدید: 425