نکته ای در مورد تلفظ حرف سین

برای ادای (س) به تراکم نیاز داریم؛ یعنی اجازه ندهیم که هوا از جایی نشت کند تا همه ی مولکول ها مجبور شوند از یک جا بیرون بیایند. نوک زبان پایین را می بندد تا هوایی که زیر رفته است نتواند از جلو بالا بیاید. هوا زیر زبان حبس می شود و به ناچار همه ی هوا به روی زبان می آید؛ حالا باید زبان راه عبور هوا را تنگ کند تا هوا سوت بزند. برای سوت زدن راه باریکی ایجاد می کنیم؛ همه ی هوا را متراکم می کنیم تا هوا از جایی بیرون برود .


تعداد بازدید: 1,681