هدف شناخت و استفاده از روش های اوج گیری

هدف شناخت و استفاده از روش های اوج گیری، استفاده صحیح تر و اثرگذاری بیشتر کارهای صوتی و تنغیمی در تلاوت است.


تعداد بازدید: 140