هنر از دو مقوله تبعیت میکند

هنر از دو مقوله تبعیت میکند:

الف): ذوق و سلیقه هنری که نشأت گرفته از موارد متعددی است

ب): علم و تکنیک


تعداد بازدید: 114