وضوح دندانه های تحریر

وضوح دندانه های تحریر از شروط کیفی اجرای تحریرها است.


تعداد بازدید: 109