وقف اسماعیلی

نوعی وقف که به شیخ مصطفی اسماعیل منسوب است. وی از این وقف در تصویر نمایی مفاهیم آیات استفاده می کرد.


تعداد بازدید: 493