پاساژ صوت

جابجایی و انتقال از یک جنس به جنس دیگر صوتی را پاساژ صوت می گویند. نشانه پاساژ صحیح صدا، حفظ کیفیت شخصیت و طنین طبیعی صدا می باشد.


تعداد بازدید: 48