پنج ردیف ابتدایی مقام بیات

پنج ردیف ابتدایی مقام بیات به شرح ذیل می باشد. این درجات بر اساس درجات صوتی اجرا شده و در تلاوت اکثر قراء مشترک است. بعضی از قراء، این ردیف ها را با یکدیگر ترکیب کرده و مقدمه تلاوت را کوتاه و یا افزایش می دهند.

الف): بیات دوکاه – درجه 1

ب): بیات نوا – درجه 4

ج): بیات حسینی – درجه 5

د): بیات عجمی – درجه 6

ذ): بیات شوری – درجه 7

ر): بیات محیر – درجه 8


تعداد بازدید: 846