چند مرحله مهم کیفی در تقلید

در دوره تقلید باید چند مرحله زیر طی شود:

الف): استماع متعدد و متمرکز قطعه انتخاب شده

ب): همخوانی یا هم آوایی با قطعه انتخاب شده

ج): ضبط صدا و گوش دادن به صدا خود و بررسی صدای خویش با الگو

د): اجرای تلاوت در جلسات قرآن به صورت حفظ


تعداد بازدید: 326