چند مصداق تحرک لحنی

تحرک در تلاوت دارای مصادیق مختلفی است که به سه مورد اشاره می شود:

الف): استفاده از تحریرها

ب): تعداد و سرعت تحریرها

ج): انتقال میان درجات صدا


تعداد بازدید: 73