چهار نکته مهم در مورد بداهه خوانی

 

تلاوت قرآن به شیوه بداهه خوانی (ارتجال) اجرا می شود لذا کسی که بداهه خوانی می کند باید حداقل چند مورد زیر را مورد توجه قرار دهد:

الف): شناخت توانمندی های صوتی خود

ب): شناخت توانمندی های لحنی خود

ج): رسیدن به درجه خلاقیت و شناخت ابزارهای ایجاد خلاقیت

د): باید سبک های مختلف تلاوت را بشناسد


تعداد بازدید: 683