کیفیت قرائت حروف غنوی محتوم کلمات

 قرائت بعضی از کلمات مهارت تنظیم لحنی را در تلاوت نشان می دهد. برای مثال قرائت کلماتی که مختوم به نون مشدد هستند یکی از این موارد است. نون و میم مشدد باید حاوی صدای اغن، تحرک لحنی و حالت انفمی در صوت باشد.


تعداد بازدید: 122