کیفیت وقف و ابتدا در قرائت تحقیق

کیفیت وقف و ابتدا در قرائت تحقیق بر اساس وقف تام، کافی و حسن می باشد.


تعداد بازدید: 69