گوش دادن زمینه یاب

گوش دادن با موضوع و آگاهی و استماعی که منجر به کشف و کسب دانش جدید باشد را گوش دادن زمینه یاب می گویند. افرادی در تلاوت پیشرفت می کنند که از روش گوش دادن زمینه یاب بهره بگیرند. گوش دادن سرسری و از روی عدم توجه، دانش و مهارتی را به مستمع اضافه نخواهد کرد.


تعداد بازدید: 141