یکی از اصول سبک مرتّل

انتقال درجه صدا به غماز و برگشت به موضع اولیه در ترتیل یکی از مسائل مهم لحنی محسوب می شود. این تکنیک یکی از اصول سبک مرتّل نیز محسوب می شود.


تعداد بازدید: 248