یکی از اصول کیفی در اجرای ردیف

اجرای زیبای قفلات از اصول مهم اجرا ردیف ها می باشد.


تعداد بازدید: 340