یکی از روش های تسلط برای ارائه قرائت تقلیدی

ارائه قرائت های تقلیدی باید پس از مدتی به صورت حفظ باشد.


تعداد بازدید: 131