یکی از شرایط اجرای قطعات اوج

در اجرای قطعات اوج نباید طنین صدا تغییر کند


تعداد بازدید: 51