یکی از مصادیق خروج

یکی از مصادیق خروج، انتقال به جنس دیگر به شکل غیراختیاری می باشد.


تعداد بازدید: 392