یکی از مصادیق شعور موسیقایی

شناخت و اتکاء به جای خوب صدا در تلاوت از مصادیق شعور موسیقایی است که نیاز به تجربه و تبحر در اجرا دارد.


تعداد بازدید: 37