یکی از مهارتهای اقراء

بهتر است در هر مقام از چند نمونه قفله ترکیبی استفاده شود. قفلات ترکیبی می تواند جنبه لحن بیانی نیز داشته باشد.


تعداد بازدید: 245