یکی از نشانه های تکلف در لحن

ورود از یک مقام به مقام دیگر باید کاملاً راحت و بدون تکلف لحنی باشد. تکلف لحنی در ورود از یک مقام به یک مقام دیگر و همراه با کشیدگی یک صدا یا چند صدا نمود پیدا می کند. معمولاً افرادی که در ترکیب (تحویل) مقامات از تبحر و شناخت کافی برخوردار نیستند دچار این مشکل می شوند.


تعداد بازدید: 750