یکی از پارامتزهای لحن تخصصی

برای رسیدن به درجه لحن تخصصی باید کلیه پارامترهای صوت از جمله ارتفاع، انعطاف، شدت، مدت، رنین و طنین کسب شده باشد.


تعداد بازدید: 212