یک راه برای ایجاد لطافت در صدا

کم و زیـاد کردن مقدار غنه صدا موجب ایجاد لطافت در صدا می شود.


تعداد بازدید: 420