یک عامل مهم در کسر نمره رنین (طنین)

وجود خش و سایر نارسایی های در صوت باعث کسر نمره در بخش رنین (طنین) صدا خواهد شد.


تعداد بازدید: 529