مصداقی در تغییر طابع صوت

بعضی از افراد برای اجرای قطعات دفعی اوج، صدای ابتدای آن قطعه را به صورت فصه ادا کرده تا صدا در درجه مورد نظر قرار گیرد و سپس وارد اجرای اصل نغمه می شوند. ایجاد فصه در قطعات اوج به دلیل اینکه باعث تغییر طابع صدا می شود خارج لحنی محسوب می شود.


تعداد بازدید: 349