اجرای فن لگاتو توسط استاد شحات محمد انور (۲)

اجرای فن لگاتو توسط استاد شحات محمد انور – اجرای فن در مقام راست و در کلمه النار می باشد

 

فن لگاتو – استاذ شحات محمد انور

 


تعداد بازدید: 939