قطعات منتخب تلاوت سوره مبارکه دخان و جاثیه

قطعه شماره 1

قطعه شماره 2

قطعه شماره 3

قطعه شماره 4

قطعه شماره 5

تلاوت مذکور در جلسه استاد ولی الله پوراحمدی اجرا گردیده است.


تعداد بازدید: 183