دو نوع صدا در صداشناسی

در صوت شناسی دو نوع صدا مطرح است:

اصوات عام = اصواتی که ویژگی های عمومی یک صدا را دارا هستند و می توانند صدای خود را منطبق بر سبک های مختلفی لحنی نمایند.

اصوات خاص = اصواتی که دارای ویژگی خاصی هستند که باید برای آن برنامه و طراحی خاصی داشت. مثلاً کسی که دارای ارتفاع صدای کم است و قصد دارد تلاوت تحقیق کار کند، استاد برای این موضوع باید برنامه خاص و روش خاصی را طراحی و اجرا کند و روشی را پیشنهاد دهد.


تعداد بازدید: 157