درجه سلطنه در لحن

قاریان طراز اول در یک یا چند مقام به تسلط بالایی دست پیدا کرده اند که این میزان تسلط تحت عنوان سلطنه شناخته می شود. برای مثال استاد مصطفی اسماعیل در مقام بیات و نهاوند دارای تسلط و چیره دستی خاصی می باشد.

دستیابی به درجه سلطنه دارای حداقل سه ویژگی مهم است:

الف): نکحات و خلاقیت هنری

ب): بیان ملودی

ج): بصمه


تعداد بازدید: 133