جذابیت ملودی

از مهمترین مواردی که موجب جذابیت ملودی می شود، تعداد و سرعت تحریرها است. ریز و درشت بودن تحریرها در جذابیت ملودی نقش بسیار مهمی دارد.

 


تعداد بازدید: 26