نکات تلاوت

تمرین وصتی در دوره بلوغ بهتر است تنها در حد کمتر از یک اکتاو و مثلاً با شیوه ترتیل خوانی صورت گیرد.


تعداد بازدید: 343